Zasady kierowania

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).
 
 
§ 8. 1. Do domu kieruje się na podstawie:
1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 
        2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się dokumenty określone w paragrafie 8 pkt.2 ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 sierpnia 2012r.  w sprawie domów pomocy społecznej ( DZ. U. z 2012 Poz. 964)
 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu:
-  wieku
- choroby lub niepełnosprawności
- niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
- której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.".
 

          Należy pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.
 

         W konsekwencji skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 

         Niemożność zapewnienia tych usług w miejscu zamieszkania oznaczać będzie niemożliwość przyznania ich w zakresie niezbędnym do zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych. Zasadą jest kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w placówce. W przypadku braku miejsc w takim domu osoba wpisywana jest na listę oczekujących. Jeżeli przewidywany okres oczekiwania na miejsce jest dłuższy niż 3 miesiące, osobę kieruje się (na jej wniosek) do innego, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej domu tego samego typu.
 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do obejrzenia
aktualnej strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
 
 
***
Redaktor strony (tekst i zdjęcia):
mgr Anna Firlej instruktor k-o
oraz Ewelina Zielińska
starszy instruktor terapii zajęciowej
- pracownicy DPS Dobiegniew
***
***
Kliknij na zdjęcie lub tekst by zobaczyć więcej!!!!
***
 ©2017 DPS Dobiegniew
Liczba odwiedzin: 6080